CheckHub

CheckHub.net, üyelik kaydı sırasında kendisine iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı “Üyelik Sözleşmesi" nde belirttiği amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır ve bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
CheckHub.net, sistem altyapısında meydana gelebilecek sorunların tespiti, tanımlanması ve giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edip, kullanabilecektir. IP adresleri, kullanıcılar hakkında genel bir bilgi edinmek ve kapsamlı demografik veriler toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyeler, üyelikleri sırasında çeşitli formların doldurulması suretiyle kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, tc kimlik no, firma bilgileri veya e-posta adresleri gibi) CheckHub.net’ e vermeleri gerekmektedir. CheckHub.net, üye bilgilerini, yine üyelerine yönelik duyuru, reklam ve tanıtım yapma, haber verme gibi amaçlarla doğrudan kendisi veya ortak olduğu ya da işbirliği yaptığı diğer şirketler tarafından kullanabilir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. CheckHub.net, üyeler tarafından sağlanan bilgileri üyelik sözleşmesinde belirtilen amaç ve kapsam dışında, işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

CheckHub.net, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kullanıcının kişisel bilgilerinden herhangi birini CheckHub.net’ in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda CheckHub.net, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu durumlar;

• CheckHub.net ve kullanıcılar arasında akdedilen "Üyelik Sözleşmesi" nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak.
• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar.
• Kullanıcıların hak ve güvenliklerini korumak amacıyla bilgi vermenin zorunlu olduğu haller.
• Hukuken yetkili bir organın, usulüne uygun yürüttüğü bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep etmesi. gibi durumlardır.
Ayrıca;

Üye’ nin web sitesinde sağladığı tüm bilgiler CheckHub.net tarafından mevcut teknolojinin sağladığı en iyi olanaklar ile korunacaktır. Üye’nin kredi kartı bilgileri sadece bankaya gönderilecek ve sisteminde saklanmayacaktır. CheckHub.net, sitesinde Cookie teknolojisini kullanmaktadır. CheckHub.net, kullanıcılar ve kullanıcıların siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyasıdır. Üye bunun bilincinde hareket eder. Cookie ile ilgili detaylı bilgiye her tarayıcının yardım menüsünden ulaşmak mümkündür.

CheckHub.net sitesi içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunabilir. Site, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir. Üye, siteyi terk ederken bunun bilincinde olmak zorundadır.

Google reklamlarının CheckHub.net’ e yönlendirilmesi sırasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya veri toplamak amacıyla web işaretleri kullanabilir.

CheckHub.net, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir. CheckHub.net, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

CheckHub.net’ in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşbu sözleşme, CheckHub.net web sitesinin verdiği ürün kontrol hizmetlerinden faydalanacak olan üyelerin ve CheckHub.net’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı CheckHub.net ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında, alışında ve takas işleminde CheckHub.net’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
CheckHub.net, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, SATICI'NIN VE TAKAS YAPAN ÜYE'NİN CheckHub.net’e KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE CheckHub.net’ten BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

1. TARAFLAR: Bu sözleşmeye konu olan alım,satım ve takas işlemlerine muhatap olan taraflar aşağıdaki şekildedir:

Alıcı: Sitede satıcılar tarafından satışa sunulan mal veya hizmeti satın alan kullanıcıdır.

Satıcı: Site tarafından kendisine sunulan hizmet'leri kullanmak suretiyle, mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik satışa arz eden üyedir.

Site: CheckHub.net, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Üye: Site'nin sunduğu ürün kontrol hizmetinden faydalanmak isteyen, 18 yaşını doldurmuş, bireysel veya kurumsal olarak üyelik formunu eksiksiz doldurarak site'yi kullanan kişi veya kurumlardır. Bu sözleşmede kısaca 'Üye' olarak anılacaktır.

Şirket: CheckHub.net Bilgi Teknolojileri, Veri İşleme ve Raporlama Hizmetleri

Ürün fiyatı: Satıcı veya takas yapan üyeler tarafından siteye eklenen ürünün yine satıcı veya takas yapan üyeler tarafından belirlenen fiyatıdır.

Ürün süresi: Satıcı ve takas yapan üyeler tarafından satmak veya takas yapmak için site veritabanına eklenen ürünün işleme sokulabileceği geçerli tarih aralığıdır ve bu süreyi değiştirmek site'nin tasarrufundadır.


2. KULLANIM ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

Üye, Site'de gerçekleştirdiği tüm işlemlerde yürürlükte olan kanunlara ve mevzuata aykırı hareket etmeyeceğini, özellikle TKHK' nun uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.
Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Site, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını düşündüğü satış ya da takas işlemini yapmama veya iptal etme hakkına sahiptir.
Üye, 'site’nin bu yöndeki kararlarını şimdiden kabul eder. 'Site’nin web sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir yanlış bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde 'Üye'ye rücu hakkı saklıdır.

Site, üyelerin ürünlerini satış ya da takas ettikleri sanal bir platformdur. Site kendi nam ve hesabına bu platform üzerinden mal/hizmet veya ürün satmamaktadır. Site sadece üyelerin ürünlerini kendi aralarında alış/satış veya takas etmelerine aracılık eden bir platformdur. Site, 'Satıcı' ve 'Alıcı' üyeleri arasında kurulan uzaktan satış sözleşmesinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, site’yi ve işletmecisini hiçbir surette bağlamamaktadır. 'Üye' ler, site’nin ve işletmecisinin sorumluluğu iddiasında bulunamaz. Üye'ler arasında gerçekleşen alım-satım ve takas ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer tarafı olan 'Satıcı Üye', 'Alıcı Üye' veya 'Takas Yapan' diğer üye'ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

Üye, site tarafından belirlenen ve sitede uygulanan üyelik kuralları ve duyurular dahilinde alıcı, satıcı ve/veya takas yapan üye sıfatı ile site hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Site,üyelerine daha önceden haber vermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Satış veya takas amaçlı siteye eklenen ürünler site kontrolü sonrasında ürün sahibinin belirttiği özellikleri taşımaması durumunda takas veya satış işlemi gerçekleşmeden ürünlerin tekrar sahiplerine gönderilmesi kontrollü takas hizmetinin bir parçasıdır. Üyeler bu gibi durumlarda hizmet bedelinin ve kargo ücretinin iadesi talebinde bulunamazlar.

Üye, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemez ve sadece site'nin belirlediği ve izin verdiği ürünlerini alış, satış ve takas edebilir, kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı olan tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunamaz. Site, bu tür eylemler tespit ettiğinde kullanıcının üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.
Üye herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden taahhüt eder. Üyelerin kendi aralarında doğabilecek her türlü olumsuz durumdan üyeler sorumludur ve sorumluluk yine üyelere aittir. Herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde site’nin uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini site, üyelerinden talep hakkını saklı tutar.

Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Site'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına veya takas yaptığı kişiye ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten CheckHub.net'i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Site üzerinden ürün satmak veya takas yapmak isteyen üye, ürün'e ait fiyat, ürün özellikleri ve site'nin gerekli gördüğü bilgileri ürün ekleme adımında açıkça belirtir. Site'nin kontrol ederek rapor hazırladığı ürünlerin özellikleri, marka ve modeli gibi her türlü bilgi hakkında site ile ürün sahibi arasında yaşanabilecek ihtilaflarda site'nin hazırladığı raporda belirtilen ürün özellikleri ve bilgileri esas alınır ve tüm üyeler bu hususu kabul ettiğini beyan eder.

Alıcı, siteden ürün satın almak istediği takdirde, alıcı olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini satıcıya ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca alıcı, ürünün site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz, üyeliği site tarafından feshedilebilir.

Üye, site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından site’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, site’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Site, ürün satışı veya takası yapan herkesten güvenlik nedeni ile TC kimlik ve cep telefonu doğrulaması isteme hakkını saklı tutar. Çalıntı ürünle karşılaşılması durumunda site, resmi bir talep doğrultusunda ürün sahibinin kişisel bilgilerini yetkili mercilerle paylaşmaktadır. Ayrıca site, faturası olmayan her ürün için ürün sahibinden işlem tarihi itibariyle kendi adına düzenlenmiş kredi kartı ekstresi, elektrik, su veya telefon faturalarından bir veya birkaçını ve kimlik belgesi bilgilerini isteme hakkını saklı tutar.

site ürün satışı yapmamaktadır, sadece kullanıcıların kendi arasındaki alışverişlerde ürün kontrolü sağlayarak kullanıcılarına hizmet vermektedir. Bu bağlamda sitenin herhangi bir ürünü iade alması sözkonusu değildir. Ancak üyelerin kendi aralarındaki iadelere site müdahil olmamaktadır. Sitenin kullanıcılar üzerinde, kullanıcıların da site üzerinde iade konusunda herhangi bir yaptırım hakkı yoktur. İade ancak ürünün satın alındığı veya takas yapılan kişiye olabilir, bu konuda site'nin iade almak gibi bir sorumluluğu yoktur.

İşlem iptal etmek istendiğinde iletişim kısmından konuyu açıklayan bir mesaj gönderilmesi yeterlidir. Site'nin ürünleri kontrol etmesinden sonra gelen iptal isteklerinde eğer ürünler kargoya verilmedi ise sahiplerine tekrar gönderilir ve ürün tutarı sahiplerine iade edilir ancak kontrol işlemi yapıldığından dolayı kontrol ücretleri ve kargo ücretleri iade edilmez.

Kargo ücretleri her koşulda üyelere aittir. üyelerin ürünlerini siteye gönderirken ve sitenin ürünleri üyelere gönderirken oluşan kargo ücretleri üyelerin kendisine aittir ve site adresine ulaşan ürünlerin satışı veya takası gerçekleşmese de kargo ücretleri ve hizmet bedelleri iade edilmez. Bunun nedenleri aşağıda belirtilmiştir:

-Site ürün satmamaktadır ve üyeler siteden herhangi bir ürün satın almamaktadır. Site üzerinden satılan veya takas edilen ürünler tamamen başka üyelere aittir.
-Site sadece ürün kontrolü yaparak üyelerine ekspertiz hizmeti vermektedir. Kontrol sonucu satış veya takas gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin site kontrol görevini yerine getirmiştir ve bu nedenle hizmet ve kargo bedelleri iade edilemez.

Kargo transferleri sırasında meydana gelen hasarlardan kargo firmaları sorumludur, taşıma işlemini site gerçekleştirmediğinden dolayı bu gibi durumlarda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Alıcı, bir ürünün satıcıyla anlaştığı fiyatla kendisine satılabilmesi için ürün bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç, vs.) ile birlikte satıcının siteye eklediği banka hesabına yapar. Alıcı veya takas farkını ödeyecek olan üye, ödemesini site'nin kendisine bildirdiği satıcıya ait banka hesabına yapacağını ve bunun dışında herhangi bir banka hesabına ödeme yapmayacağını, yaptığı takdirde uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu zararlardan site'yi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Ürüne ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, site tarafından alıcıya bildirim ve e-posta ile bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak site hiçbir sorumluluk üstlenmez, taşıma hizmetini site yapmamaktadır, bu yüzden kargo taşıması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar, kaybolma v.s gibi durumlardan site sorumlu tutulamaz ve teslimatın takibini bizzat alıcı yapar.

Ürün iadelerinde site'nin herhangi bir ürünü iade alması sözkonusu değildir ve ancak kullanıcıların kendi aralarında iade konusunda anlaşmaları ile birbirlerine ürün iadesi yapması söz konusu olabilir ve bu duruma site müdahil olmamaktadır ve tüm üyeler bu hususları kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Site, ürün satışı veya takası yapan herkesten güvenlik nedeni ile TC kimlik ve cep telefonu doğrulaması istemektedir. Çalıntı ürünle karşılaşılması durumunda ürün sahibinin kişisel bilgilerini yetkili mercilerle paylaşmaktadır. Ayrıca site, faturası olmayan her ürün için ürün sahibinden işlem tarihi itibariyle son 2 aya ait kendi adına düzenlenmiş kredi kartı ekstresi, elektrik, su veya telefon faturalarından bir veya birkaçını isteme hakkını saklı tutar.

Site ürün satışı yapmamaktadır, sadece kullanıcıların kendi arasındaki alışverişlerde ürün kontrolü sağlayarak kullanıcılarına hizmet vermektedir. Bu bağlamda site'nin herhangi bir ürünü iade alması söz konusu değildir. Ancak kullanıcıların kendi aralarında iade konusunda anlaşmaları ile birbirlerine ürün iadesi yapması mümkündür ve site'nin kullanıcılar üzerinde, kullanıcıların da site üzerinde iade konusunda herhangi bir yaptırımı yoktur.

Ürününü/hizmetini satış veya takas yapmak için arz eden site kullanıcıları kendisine ait ürünün/hizmetin site üzerinden satılması veya takas yapılması için site tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, site'nin ilgili bölümlerinde de belirtilen 'hizmet bedelini' KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hizmet bedelleri aşağıdaki gibidir ve site haber vermeksizin bu bedelleri değiştirme hakkına sahiptir.
Standart kontrol 40tl,
Detay kontrol 60tl,
Uzman kontrol 80tl'dir.
Ayrıca kontrol hizmeti bedeline ek olarak takas işlemlerinde her iki taraftan ikişer kez (ürünün ürün sahibi tarafından CheckHub'a gönderimi ve CheckHub tarafından ürün sahiplerine gönderimi için), ve satış işlemlerinde her iki taraftan birer kez (ürünün ürün sahibi tarafından CheckHub'a gönderimi ve CheckHub tarafından yeni sahibine gönderimi için) kargo ücreti alınmaktadır.

Üyeler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik no, adres, e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Site, bu bilgilerin hepsinin veya bir kısmının doğru olmadığını tespit eder ise, üyeye hiçbir bilgi vermeden, alış, satış veya takas işlemi iptali, üyelik iptali gibi yaptırımlar uygulayabilir. Üyelerin bilgileri, site tarafından 6698 sayılı KVKK hükümlerine göre titizlikle korunmakta olup,"Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü sahıs veya şahıslarla paylaşılmamaktadır. Site dilediği zaman üye'nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, feshedebilir veya kısıtlayabilir ve üye bu hususları kabul eder.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde site'nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde askıda kalan satış işlemleri için üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

Sitenin kontrol ettiği ve başarılı bir şekilde takas veya alışveriş işlemi sonucu üyelere gönderilen ürünlerde daha sonra meydana gelen her türlü arızadan ve hasardan site sorumlu değildir. Site işlem yaptığı hiçbir ürüne arıza ve kargo taşımasına bağlı olarak meydana gelebilecek hasarlara garanti vermemektedir.

Sözleşme, sitede yapılan faaliyetin site tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Site işini, ticari ortaklığını veya alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Üye, ürününü/hizmetini satışa arz ederken, takas ederken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, siteyi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve site'nin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


KONTROLLÜ TAKAS VE ALIŞVERİŞ SİSTEMİ NEDİR?:

Amaç:

Site üyelerinin, kendilerine ait ürün/mal veya hizmetleri güvenli bir şekilde satmak veya takas etmek maksadıyla, site adresine göndererek kendileri adına ürün/mal veya hizmetlerini kontrol ettirdiği bir sistemdir. Bu hizmet, "Güvenli Alışveriş" veya "Güvenli Takas" hizmet bedeli ve kargo ücretini içerir.

Takas Sisteminin İşleyişi:

Takas işlemi yapmak isteyen üyeler sitenin istediği ürün bilgilerini girerek ve yapılmasını istedikleri kontrol türünü seçerek ürünlerini site veritabanına ekler. Ekledikleri ürünleri "Paketledikten" sonra birbirlerine bu paket numarasını verir. Her bir üye diğer üyeden aldığı paket numarası ile arama kutusundan sorgulama yapar. İki üye de sorgulama sonucunda çıkan paketin içerdiği ürünleri inceler ve eğer ürünler istedikleri ürün ise seçtikleri kontrol türüne göre hizmet bedeli ve kargo ücretini ödeyerek diğer üyenin paketine ön onay verir.
Verilen ön onaylar sonucu sistem tarafından iki üyeye de bildirim ve e-posta gönderilerek üyelerden ürünlerini site adresine göndermeleri istenir.

Site adresine ulaşan ürünler seçilen kontrol türüne göre gerekli kontrollerden geçerek site tarafından her ürün için bir kontrol raporu oluşturulur. Her bir üyeye hem kendi, hem de diğer üyeye ait ürünün raporu iletilerek ürünler için site tarafından son onay istenir. Üyeler ürünlere son onay verdikten sonra site tarafından ( eğer varsa ) takas farkı ödeyecek tarafa bildirim gönderilerek ödemesini karşı kullanıcının site üzerinden belirttiği banka hesabına göndermesi ve "Ödemeyi Yaptım" butonuna tıklaması istenir. Ödeme yapıldıktan sonra site tarafından takas farkını alacak tarafa bildirim gönderilerek ilgili banka hesabından bu ödemeyi teyit etmesi ve "Ödemeyi Aldım" butonuna tıklaması istenir. Alacaklı tarafın ödemeyi onaylamasından sonra ürünler site tarafından yeni sahiplerine gönderilerek işlem tamamlanır.


Alışveriş Sisteminin İşleyişi:

Satış yapmak isteyen üye sitenin istediği ürün bilgilerini girerek ve yapılmasını istediği kontrol türünü seçerek ürününü site veritabanına ekler. Girdiği ürününü "Paketledikten" sonra sistemin verdiği paket numarasını alıcıya iletir. Alıcı paket numarası ile arama kutusundan sorgulama yaparak ürün bilgilerine ulaşır. Çıkan ürün bilgileri doğru ise alıcı, ürünün kendisine gönderilmesi için kargo ücretini ödeyerek ürüne ön onay verir.
Verilen ön onay sonucu satıcıya site tarafından bildirim gönderilerek alıcının ürüne ön onay verdiği bildirilir. Bu bildirim ile satıcı kontrol hizmet bedelini ve ürünün siteye gönderimi için kargo ücretini öder. Satıcının da ödemesini tamamlaması ile birlikte sistem satıcıya bir bildirim göndererek ürününü site adresine göndermesini ister.
Site adresine ulaşan ürün seçilen kontrol türüne göre site tarafından kontrol edilerek kontrol raporu oluşturulur. Oluşturulan kontrol raporu satıcı ve alıcıya iletilerek iki taraftan da son onay vermesi istenir. Alıcı ve satıcı raporu inceleyerek ürüne son onay verir. Üyeler ürüne son onay verdikten sonra site tarafından alıcıya bildirim gönderilerek ödemesini satıcının site üzerinden belirttiği banka hesabına göndermesi ve "Ödemeyi Yaptım" butonuna tıklaması istenir. Ödeme yapıldıktan sonra site tarafından satıcıya bildirim gönderilerek ilgili banka hesabından bu ödemeyi teyit etmesi ve "Ödemeyi Aldım" butonuna tıklaması istenir. Satıcının ödemeyi onaylaması ile birlikte ürün site tarafından alıcıya gönderilerek işlem tamamlanır.

3. DİĞER HUSUSLAR:

a) Site, olabilecek her türlü altyapı kaynaklı gecikmelerden, doğal afetlerden (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) kaynaklanan gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından ve üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

b) Sitenin kontrol ettiği ve kontrol raporu düzenleyerek üyelere gönderidiği her alışveriş veya takas işleminde işleme onay vererek ürünü alma/takas etme kararı tamamen üyelere aittir. Bu nedenle başarılı işlem sonrası üyelerin ürünlerle ilgili yaşayabileceği her türlü arıza veya sorunlardan site sorumlu değildir.

c) Üye olan herkes işbu sözleşmede yer alan tüm kurallara uyacaklarını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Adres

Yeşiloba Mahallesi 46422 sokak Tekbaş City G Blok No:8 İç Kapı No:2
Seyhan / ADANA

  E-Posta
bilgi@checkhub.net
Sistem Nasıl İşler?